MATSUZAKI PROJECT

1984-
Matsuzaki-cho Shizuoka

IWACHI
IWACHI SHURAKU
Village of Yellow Roofs
1984

TOKEITOU
25 hrs CROCK TOWER
1984

HASHI
TOKIWA-OHASHI BRIDGE
1984

HASHI
HAMACHO-BASHI BRIDGE
1984

jump to
CHO-HACHI
IZU CHO-HACHI MUSEUM

Musium of Artisan Chohachi's Plaster Arts
1984

jump to
EST
CASA ESTORELITA

Annex to Chohachi Museum
1986

HASHI

HASHI

HASHI
IRIE-BASHI BRIDGE
1991

MICHI
NAKA-GAWA RIVERSIDE PATH
1995

TOILET
TOILETS beside CHOHACHI MUSEUM
1995

jump to
EST
CHOHACHI MUSEUM SHUZOKO

Annex2 to Chohachi Museum
1997

Photo(C)Osamu Ishiyama Laboratory

WORKS /[NX

ISHIYAMA LABORATORY
(C) Osamu Ishiyama Laboratory ,1996-2002 all rights reserved

ΎRC